Uchovnění NO

10.10.2015 17:41

Výstavní třídy,věk a možné dosažitelné známky:

Třída DOROSTU - 6-12 měsíců - VN (velmi nadějná), N (nadějná)

 

Třída MLADÝCH - 12 - 18  měsíců - VD (velmi dobrá), D (dobrá)    

 

Třída DOSPÍVAJÍCÍCH - 18 - 24  měsíců - VD, D                           

 

Třída PRACOVNÍ (dospělých) -nad 24 měsíců - 8 let -V (výborná), VD , D.

 

Třída VETERÁNŮ -  nad 8 let...    -  V , VD , D . 

 

Známku - VA - /výběrová třída / může dostat pes nebo fena vynikajících kvalit a to pouze na Klubové výstavě / KVV / ve třídě  PRACOVNÍ.

 

Dále je možno zadat u jedince s většími vadami známku : DOSTATEČNOU  nebo i NEDOSTATEČNOU.

Obrazek

Podmínky pro uchovnění Německého ovčáka:

Druhy chovnosti

1 třída - jedinci doporučení, výběrový chov(růžový rodokmen)

2 třída - jedinci způsobilí , výběrový chov(růžový rodokmen)

3 třída - kontrolovaný chov(bílý rodokmen)

kontrolovaný chov mají automaticky ty zvířata ,které nemají bonitaci nebo byli na bonitaci z důvodu exterieru nebo povahy do této třídy zařazeny a feny mohou odchovat pouze 1 vrh ročně.

Bonitace/ uchovnění psa /

 Na bonitaci lze nastoupit nejdříve v 18 měs.věku psa.A do te doby musíme splnit:

Po 12 měs.jdeme na RTG - DKK a uděláme i DLK (zatím není povinné) viz níže RTG

Necháme odebrat vzorek krve (Německo), nebo výtěr z tlamy (ČR)  ke zjištění DNA

(povinné od 1.1.2009)

Vystavíme psa  na specialní výstavě NO.  / viz níže Výstavy /

Uděláme zkoušku z výkonu nejméně 1 stupně. / ZVV1 , IPO1, VPG1(viz zkoušky)

-  importovaným jedincům se uznává bonitace SV a SR, pokud byli s platnou bonitací importováni.

      Uznává se i bonitace provedená v SRN a Rakousku českým majitelem.

Výstavy

- pořádané ČKNO, německé a rakouské,

- posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO.

            - výstavní ocenění nejméně „dobrý“ dosažené ve třídě dospívajících, pracovní a od

              1.1.2009 i ve třídě mladých.

           Pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní.

  RTG  DKK (povinný)    DLK  (doporučený)

Oficialní RTG lze udělat nejdříve ve 12 měs.věku psa.

-  ČR – max. II. Stupeň

      -  SRN, Rakousko  -  výsledek  „A“ (normal, fast normal, noch zugelassen)

      Uznává se nejlepší hodnocení, za předpokladu, že jedinec není v žádné uznávané zemi vyřazen.

Výsledek musí být zapsán v PP.

Zkoušky z výkonu 

-  ve všech druzích chovu je podmínkou složená všestranná zkouška nejméně I.stupně ZVV, SchH, IPO.

      -  mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN,Rakouska a SR

 

DNA

-  Od 1.1.2009  musí mít jedinec pro chovnost odebrán vzorek pro určení identity (DNA)./ Posílá se bud do Německa / krev /nebo už i k nám do Brněnské laboratoře / výtěr z tlamy psa /,záleží na majiteli psa ,kterou variantu zvolí /


 

1. třída chovnosti

je nejvyšším chovným hodnocením, tzn., že označuje vybrané psy doporučené pro chov. Získat ji mohou psi, kteří odpovídají plemeni:

a) velikostí, tělesnou hmotností, stavbou těla

b) celkovým chováním (tzn. psi sebejistí, dobromyslní, vykazující  požadovanou tvrdost, statečnost i bojovnost)

c) dokonalým chrupem bez chybějících zubů, dvojité 1. premoláry (Pl)  jsou povolené.

 

 2. třída chovnosti

 do ní jsou zařazeni psi:

a) s malými odchylkami ve stavbě těla

b) s odchylkami kohoutkové výšky max. + 2 cm

c) s hodnocením zkoušky odvahy a bojovnosti "dostatečný"

d) chybí-li jim l x Pl nebo  2 x P1 nebo lx P1 a 1xM3 , nebo 2xM3.

  Veterinární potvrzení se  uznává za předpokladu, že prokazatelně zub trvalého chrupu byl  extrahován (vyjmut) vet.lékařem po provedeném RTG čelisti, označeném  tetovacím číslem jedince za přítomnosti příslušného poradce chovu. V tomto případě je záznam o extrakci předložen současně s PP jedince a RTG snímkem předsednictvu nebo Radě KNO, která rozhodne o provedení záznamu  plnochruposti daného jedince do jeho  PP .

 

Zlepšení bonitace – na l.třídu.

 Majitel psa zařazeného do 2. třídy chovnosti má možnost předvést ho znovu, nejdříve ale následujícího roku za účelem zlepšení. Předvedení za účelem zlepšení třídy chovnosti je možné pouze jednou.

 

Odklad o jeden rok nastává, pokud:

a) tělesný vzrůst absolvování bonitace ještě neumožňuje, ale lze  předpokládat, že ji později umožní

b) chování psa při zkoušce odvahy, tvrdosti a bojovnosti nedosáhlo  žádoucího
  výsledku.
 
 
c) kvalita exteriéru neodpovídá zařazení do výběrového chovu
 
Majitelé psů, kteří při bonitaci neuspěli (odklad) , obdrží  originál průkazu původu zpět se zápisem rozhodčího o zařazení do chovu kontrolovaného.  Takoví jedinci mohou být předvedeni nejdříve  v příštím roce..

 

 Z chovu jsou vyřazeni psi postižení následujícími vadami:

a) výrazné nedostatky ve stavbě těla

b) kohoutková výška - nedorostlí
                               - přerostlí o více než 2 cm

c) vady varlat

d) vady skusu

e) chudozubost vyšší než při zařazení do 2. třídy chovnosti

f) výraznější vada pigmentace

g) dlouhá srst nebo otevřená srst

h) plachost při střelbě

Platnost bonitace

První bonitace.

 Zařazení do výběrového chovu  po přerušení (znovu převedení po předchozím nesplnění nebo v případě neúčasti ) platí dva roky (platnost do konce kalendářního roku). Ve druhém roce platnosti bonitace musí být pes předveden k opakované bonitaci.

 Druhá bonitace

  Druhé bonitace se mohou zúčastnit jedinci v posledním roce platnosti prvního
zařazení do výběrového chovu.

  Úspěšné absolvování druhé bonitace platí pro psy – plemeníky doživotně.

Feny s doživotní chovností mohou být využity bez omezení počtů vrhů do věku 8

let . Feny s doživotní chovností, starší 8 let,mohou odchovat ještě jeden vrh.